Şanlıurfa Adliyesi Tercüman arıyor

Şanlıurfa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı yabancı dili olan bilirkişi ihtiyacı için duyuruda bulundu.

7296 Okunma
Şanlıurfa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı yabancı dili olan bilirkişi ihtiyacı için duyuruda bulundu.
 
Ceza Muhakemesi Kanununa göre tercüman listelerinin gönderilmesi hakkındaki yönetmenlik gereğince İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereğince Şanlıurfa Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca 2018 yılı bilirkişi listesinin oluşturulmasına esas olmak üzere İngilizce, Arapça, Kürtçe, Farsça, Osmanlıca, Fransızca, Almanca, İşaret Dili ( Sağır Ve Dilsizler İçin ) uzmanlık dalları yazılı alanlarda bilirkişi tespitine ihtiyaç duyulmuştur. İhtiyaç duyulan alanlarda bilirkişilik yapmak isteyenlerin ve aşağıda belirtilen şartları taşıyanların Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Şanlıurfa Adalet Sarayı internet sitesinden temin edilecek başvuru dilekçe örneği ile en geç 31 EKİM 2017 tarihine kadar Şanlıurfa Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat müracaat etmeleri istendi.
 
Listeye kayıt olabilmek için: 
1)Gerçek kişilerin 
a)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması, 
b)Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması, 
c)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmış olması, 
d)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin 31 Ekim 2017 tarihine kadar Şanlıurfa Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına dilekçe ile başvurmalar gerekmektedir. (Bu dilekçeye yukarıda belirtilen bilirkişilik alanlarından hangisine müracaat edildiği hususu mutlaka belirtilecektir). Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile Vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekmektedir. 
 
Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerde eklenecektir. a)Nüfus cüzdanı örneği, 
b)Adli sicil kaydı 
c)İki adet vesikalık fotoğraf eklenir. Tüzel kişiler tarafından yapılacak olan müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturan liste 04 ARALIK 2017 tarihinden itibaren Şanlıurfa Adliyesi internet sitesinde ilan edilecektir. Listeye kabul edilenlerin 13/12/2017 tarih saat 15:00'da Şanlıurfa Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanlığında yemin yaptırılacaktır. İLANEN DUYURULUR.
 
 
Etiketler Şanlıurfa Adliyesi Şanlıurfa Barosu Yabancı Dil